Komunalni prispevek za zemljišče


Komunalni prispevek je v fazi postavitve lastne hiše neizogiben in predstavlja del plačila stroškov komunalne ureditve (voda, komunala, ostala omrežja). Komunalni prispevek investitor plača občini, v kateri bo gradil svoj novi dom. Ta sredstva občina nameni izgradnji komunalnega omrežja.

Od česa je odvisna višina komunalnega prispevka?

  • OBČINA – vsaka občina določi višino komunalnega prispevka na svojem ozemlju
  • KOMUNALNA OPREMLJENOST – koliko komunalne opremljenosti je na voljo (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, pločniki, parki, parkirišča, plinovod, toplovod…)
  • POVRŠINA ZEMLJIŠČA
  • NETO TLORIS PREDVIDENE HIŠE

Višina komunalnega prispevka se izračuna po enačbi, v kateri so vključeni različni faktorji, najbolj pomembna pa sta velikost vašega zemljišča in objekta.

Kdaj je potrebno plačati komunalni prispevek?

  • Investitor lahko komunalni prispevek poravna vnaprej, preden odda vlogo za gradbeno dovoljenje
  • Investitor lahko skupaj z vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja poda še vlogo za odmero komunalnega prispevka

Primer informativnega izračuna plačila komunalnega prispevka

Za primer smo vzeli zemljišče velikosti 600m2 v občini Kamnik, kjer je urejeno tudi kanalizacijsko omrežje. Za hišo velikosti 100m2, bi komunalni prispevek informativno znesel 6.900€.

Kje so komunalni prispevki višji?

Večinoma so komunalni prispevki višji v urejenih mestnih naseljih, mnogo nižji pa izven naselij, na območjih razpršene gradnje.

Ste že pregledali našo ponudbo tipskih montažnih hiš? Hišo vam izdelamo tudi po lastnih načrtih ali ideji.

Kontaktirajte nas.